<p>Asistiramo pri registraciji novih preduzeća, uključujući cijelokupan proces registracije. Također, naša usluga uključuje i poresko savjetovanje u smislu pružanja savjeta o najboljem obliku pravnog organizovanja poslovne aktivnosti sa stanovišta poreskih propisa, tako da osnivač izabere onaj oblik organizovanja koji će mu omogućiti najpovoljniji oblik oporezivanja.<p>
<p>Udruženjima asistiramo pri procesu registracije i pri izradi osnivačke dokumentacije (osnivački akt, zapisnik sa osnivačke skupštine, odluke o izboru i imenovanju zastupnika, statut, itd.).<p>